Trafione w Zielone

Ekskluzywne japońskie zielone herbaty i kosmetyki.

wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin sklepu
0123
0

Regulamin sklepu

Regulamin

sklepu internetowego „trafione w zielone” /hitingreen

 

    Informacje ogólne

            Właścicielem niniejszego Sklepu internetowego jest „trafione w zielone Agnieszka Hendrysiak-Mazur”.

 

 1. Definicje
 1. Regulamin – poniższy regulamin, będący regulaminem, w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r., poz. 1219);
 2. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a w przypadku ukończenia przynajmniej 13. roku życia posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, korzystająca lub zamierzająca skorzystać usług Platformy zakupowej.
 3. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Sprzedawca lub Administrator – Agnieszka Hendrysiak-Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „trafione w zielone Agnieszka Hendrysiak-Mazur”, z siedzibą w Siedlcu (55-095), ul. Piaskowa 13c, NIP: 6452343859. Dane kontaktowe: telefon +48 697 010 626, poczta elektroniczna: biuro@trafionewzielone.pl.
 5. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w myśl Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Strona – Sprzedawca albo Klient.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Produktów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Sklep internetowy - witryna internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.trafionewzielone.pl lub www.hitingreen.com
 10. Umowa zawarta na odległość – zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. „umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”.
 11. Konto - konto Klienta w Sklepie internetowym, gromadzące dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

 1. Składanie zamówień
 1. Aby złożyć zamówienie Klient ma możliwość założenia Konta w Sklepie internetowym. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 1. Imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;
 4. utworzenie zindywidualizowanej nazwy – loginu;
 5. utworzenie hasła.
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Złożenia zamówienia można dokonać również bez konieczności zakładania Konta w Sklepie internetowym.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Kupującego w Sklepie internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w toku procesu składania Zamówienia.
 6. Ceny uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy Zamówienia oraz ewentualnych opłat celnych i podatkowych (w przypadku wysyłki za granicę).
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 8. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. zalogować się (opcjonalne) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przekazuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przekazanie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przekazaniu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia, wtedy też terminem dostawy jest najdłuższy podany termin
 4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew tradycyjny, płatność kartą kredytową) lub zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedawcy w systemie płatności internetowej (PayU, PayPal, DotPay, Przelewy24).

 

 1. Koszty i termin wysyłki
 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Produkt przygotowuje do wysyłki i wysyła Sprzedawca.
 4. Produkt jest wysyłany za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Doręczenie w innych państwach następuje poprzez krajowe przedsiębiorstwa pocztowe. Przesyłki docierają zwykle w przeciągu 2-3 dni roboczych (przesyłki pocztowe). W przypadku wysyłki przesyłką kurierską paczki docierają w ciągu 1-2 dni roboczych. Wysyłane paczki są ubezpieczone i posiadają numer umożliwiający ich śledzenie. W okresie przedświątecznym (Boże Narodzenie, Wielkanoc) okres doręczenia przesyłki może ulec wydłużeniu.
 5. Zamówienie dostarczone jest zgodnie z terminem podanym w Sklepie internetowym. Jest to orientacyjny czas dostawy, który może ulec wydłużeniu  z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy i Pełnomocnika.
 6. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki które zależą od wagi produktów. Po dodaniu produktu w koszyku ukazuje się całkowity koszt przesyłki.

 

 1. Płatności
 1. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności następującymi sposobami:
 1. przelew na konto bankowe
 2. płatność w systemie PayPal
 3. płatność w systemie Przelewy24
 4. płatność przy odbiorze
 1. Sprzedawca nie akceptuje płatności „za pobraniem”.

 

 1. Dostawa i odbiór Produktu
 1. Dostawy realizowane są do dowolnego miejsca na świecie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów wolnych od wad.
 3. Przed dokonaniem odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie transportowe nie jest uszkodzone. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku uszkodzenia opakowania Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia w obecności doręczyciela protokołu określającego stan przesyłki.
 4. Nie przeprowadzenie czynności określonych w pkt 3 może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie roszczeń Klienta.
 5. W przypadku stwierdzenia zaginięcia przesyłki, bądź nieprawidłowości w zamówieniu Sprzedawca inicjuje procedurę reklamacyjną.
 6. Czas rozpoznania reklamacji zależny jest od funkcjonowania przewoźnika. Maksymalny czas na rozpatrzenie reklamacji przesyłek wynosi 30 dni.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie Zamówienia spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 1. Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2014r. poz 827 ze zm.) składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamówienia.
 2. Zamówienie zwracane w trybie odstąpienia od umowy Konsument dostarcza do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt w stanie nienaruszonym.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1.  której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,i
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 1. Po skutecznym odstąpieniu od umowy Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia zwracanego towaru zwrotu wpłaconej przez Konsumenta ceny Produktu powiększonej o koszt najtańszego sposobu dostawy.
 2. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

_____________________, dnia ____/____/______ r.

 

 

trafione w zielone

Agnieszka Hendrysiak-Mazur

ul. Piaskowa 13c

55-095 Siedlec

 

Ja ___________________________________________________ [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ [nazwy kupionych przedmiotów],

numer dowodu zakupu: ________________________________[numer faktury/paragonu] .

Data zawarcia umowy: ____/____/______ r.

data doręczenia zamówienia: ____/____/______ r.

Adres: ________________________________________________________ [adres Konsumenta]

Data: ____/____/______ r.

 

Podpis:

_____________________

 

 1. Rękojmia
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Roszczenia reklamacyjne Klient kieruje bezpośrednio do Sprzedawcy.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne zostaje bezzwłocznie rozpoznane przez Sprzedawcę pod kątem jego zasadności.

 

 1. Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Usługi elektroniczne dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczone są zgodnie wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r., poz. 1219).
 2. Skorzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego wymaga rejestracji potencjalnego nabywcy poprzez login i hasło.
 3. Do przeglądania stron internetowych Platformy zakupowej, w tym przeglądania asortymentu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji na Platformie zakupowej, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za funkcjonowanie niniejszego Sklepu internetowego, przy czym jego odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku ujawnienia się szkody lub innego rodzaju uszczerbku powstałych na skutek działania siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób, za które nie ponosi odpowiedzialności (tj. nie będących jego pracownikami lub współpracownikami).
 5. Sprzedawca może, bez ponoszenia jakiejkolwiek działalności, w dowolnym momencie, wedle swojego swobodnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia zawiesić lub zlikwidować możliwość korzystania ze Sklepu internetowego – w ogólności lub w odniesieniu do konkretnego użytkownika.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego winny być zgłaszane na adres Sprzedawcy i powinny zawierać: oznaczenie podmiotu składającego reklamację, przedmiot reklamacji wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania Sklepu, adres, adres e-mail.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. 
 9. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości lub uczulenia na jakikolwiek produkt oferowany przez sklep, reklamacje z tej przyczyny nie będą uwzględniane. W przypadku produktów kosmetycznych dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za ich działania niepożądane.
 10. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzki Inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

X. Dane osobowe

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO”), Sprzedawca przekazuje informację o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „trafione w zielone Agnieszka Hendrysiak-Mazur” z siedzibą w Siedlcu (55-095) przy ul. Piaskowej 13c. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 697 010 626, lub adresem poczty elektronicznej: biuro@trafionewzielone.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu wykonywania zawartej z Państwem umowy, w tym w szczególności na potrzeby:
 1. obsługi zgłaszanych przez Państwa zapytań;
 2. umożliwienia świadczenia na Państwa rzecz zamówionych usług;
 3. obsługi zgłaszanych przez Państwa reklamacji lub innych zgłoszeń;
 4. kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczoną usługą;
 1. W opisanych powyżej celach Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe następujących kategorii:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. inny adres do korespondencji;
 4. adres miejsca wykonania umowy;
 5. numer telefonu;
 6. adres e-mail;
 7. numer rachunku bankowego.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 1. przez okres realizacji zawartej z Państwem umowy, tj. do momentu zakończenia świadczenia usług/lub dostawy towaru. W tym przypadku okres przetwarzania Państwa danych osobowych może zostać przedłużony o okres wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne dla dochodzenia takich roszeń lub obrony przez takimi roszczeniami;
 2. do chwili złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 1. Państwa dane osobowe możemy udostępnić podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu m.in. firmom zapewniającym obsługę księgową, informatyczną, prawną, czy ubezpieczeniową.
 2. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.
 4. Państwa dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy oraz jej prawidłowego i terminowego wykonywania. Brak podania tych danych osobowych może skutkować niemożnością zawarcia, bądź prawidłowego wykonania umowy.

Przejdź do strony głównej

BLOG

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl